Informace k nástupu žáků k prezenční výuce od 12. 4. 2021

Informace k nástupu žáků k prezenční výuce od 12. 4. 2021

V týdnu od 12. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. A, 1. B a 3. třídy.

V pondělí 12. 4. a ve čtvrtek 15. 4. budou žáci při příchodu do školy nebo školní družiny testováni. Testovat se bude v tělocvičně školy. Vstup bude označen při průchodu dvorem.

Žáci docházející do školní družiny budou testováni také v tělocvičně při příchodu.

Žáci přicházející přímo na vyučování se dostaví do školy asi o 20 minut dříve, aby mohli být včas otestováni.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Rozhodnutí hygieny, potvrzení od lékaře). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Testování žáků, i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.

Testovat se bude LEPU testem. Certifikát zde.

Průběh testování:

Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A), odstraňuje lepicí proužek, dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám), otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

Vyhodnocení testu:

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce.

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti a vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Přikládám několik odkazů na internetové stránky, kde najdete mnoho informací a ukázek o tom, co žáky ve škole čeká.

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

pro rodiče | testování.edu.cz

VIDEO – testování https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

František Klapal

2021-04-09T14:39:24+02:00 09.Dub, 2021|