Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola bude přijímat žádosti od 2. 5. do 16. 5. 2021 následujícím způsobem:

  1. do datové schránky školy (nv9mc2f)
  2. e-mailem na adresu msdoudleby@seznam.cz
  3. poštou na adresu: Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, Komenského 365, 517 42 Doudleby nad Orlicí
  4. osobně do schránky mateřské školy (na brance)

Žádost o přijetí si stáhněte zde: Žádost o přijetí

Žádost je třeba doložit:

  • kopií rodného listu
  • potvrzením o řádném očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (2. strana žádosti). Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Na základě podaných žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do termínu 16. 5. 2021 pro školní rok 2021/2022 bude přijímáno 21 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, budou přednostně přijímány:

  1. děti, pro které začíná povinnost předškolního vzdělávání

2. děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně 3. roku věku, pro které je MŠ spádová (podle věku od nestarších po nejmladší)

  • mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
  • jsou uvedeny na seznamu poskytnutém úřadem městyse
  • děti, které na seznamu nejsou a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

3. děti s trvalým pobytem v obci Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.

4. děti s trvalým pobytem mimo obec Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.

V případě rovnosti data narození budou děti řazeny abecedně dle příjmení.

Po obdržení přihlášky Vám bude odeslán email s potvrzením o přijetí přihlášky a přiděleným evidenčním číslem.

V případě dotazů se můžete obrátit na paní Lucii Lukešovou, telefon: 734 823 832

Sledujte, prosím, průběžně informace na této stránce.

František Klapal, ředitel školy