Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se koná 16. května od 10:00 do 15:30 hodin v MŠ Komenského 365 v Doudlebách nad Orlicí.

Od 25. dubna do 15. května 2022 je nutné se zaevidovat k zápisu podáním žádosti. Odkaz na vyplnění najdete ZDE. 

Při vyplňování uvádějte nejprve jméno a příjmení dítěte!

Po zaevidování Vám bude odeslán email s potvrzením o přijetí přihlášky a přiděleným evidenčním číslem.

Žádost lze vyzvednout i osobně v MŠ Komenského 365 dne 4. května od 10:00 do 12:30 hodin nebo po telefonické domluvě 494 383 425, 734 823 832.

Žádost je třeba vytisknout, potvrdit u lékaře -očkování  a dopravit do MŠ:

 1. osobně do schránky mateřské školy (na brance)
 2. e-mailem na adresu msdoudleby@seznam.cz
 3. poštou na adresu: Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, Komenského 365, 517 42 Doudleby nad Orlicí
 4. do datové schránky školy (nv9mc2f)

Doložení rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce můžete při zápisu 16. května od 10:00 do 15:30 hodin.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (2. strana žádosti). Potvrzení na žádost vydá lékař. 

V případě dotazů se můžete obrátit na paní Lucii Lukešovou, telefon: 494 383 425, 734 823 832.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 20222/2023

Na základě podaných žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do termínu 16. 5. 2022.

Pro školní rok 2022/2023 bude přijímáno 17 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat. 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, budou přednostně přijímány:

 1. děti, pro které začíná povinnost předškolního vzdělávání.
 2. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku, pro které je MŠ spádová (podle věku od nestarších po nejmladší).
 • mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
 • jsou uvedeny na seznamu poskytnutém úřadem městyse
 • děti, které na seznamu nejsou a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 1. děti s trvalým pobytem v obci Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.
 2. děti s trvalým pobytem mimo obec Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.

V případě rovnosti data narození budou děti řazeny abecedně dle příjmení.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. června

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 червня 2022 року

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 červnja 2022 roku

 

Sledujte, prosím, průběžně informace na této stránce.

František Klapal, ředitel školy