Registrace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v období od 1. 5. 2024 do 16. 5. 2024.  

Od 1. do 16. května 2024 je nutné se zaregistrovat k zápisu na webových stránkách školy  ZDE. 

Žádost lze i vyzvednout či vyplnit osobně v MŠ Komenského 365 dne 6. května od 9:00 do 11:30 hodin.

Případně po telefonické domluvě 494 383 425, 734 823 832.                                               

Při vyplňování uvádějte nejprve jméno a příjmení dítěte!

Podpisem žádosti prohlašujete, že veškeré údaje, které jste v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jste si vědom/a toho, že pokud by vámi uvedené informace byly obráceny v opak, budete čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (lze uložit pokutu do 10 000 Kč).

Po zaevidování Vám bude odeslán email s potvrzením o přijetí přihlášky a přiděleným evidenčním číslem.

Žádost je třeba vytisknout, potvrdit u lékaře – očkování  a dostavit se  16. května 2023 v době od 10:00 do 11:30 nebo od 14:30 do 16:30 hodin do Mateřské školy Komenského 365 k zápisu!

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (2. strana žádosti). Potvrzení na žádost vydá lékař. 

V případě dotazů se můžete obrátit na paní Lucii Lukešovou, telefon: 494 383 425, 734 823 832.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Na základě podaných žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do termínu 16. 5. 2024.

Pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat děti až do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení, to jest 50 dětí celkem, volných míst 15.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat. 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, budou přednostně přijímány:

  1. děti, pro které začíná povinnost předškolního vzdělávání.
  2. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně 3. roku věku, pro které je MŠ spádová (podle věku od nestarších po nejmladší).
  • mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
  • jsou uvedeny na seznamu poskytnutém úřadem městyse
  • děti, které na seznamu nejsou a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  1. děti s trvalým pobytem v obci Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. děti s trvalým pobytem mimo obec Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.

V případě rovnosti data narození budou děti řazeny abecedně dle příjmení.

Sledujte, prosím, průběžně informace na této stránce.

František Klapal, ředitel školy