Výchovný poradce

Výchovný poradce 2019-11-28T09:43:49+01:00

Přijímací řízení na střední školy 2018/2019

– nový formulář přihlášky
– termín odevzdání přihlášek na SŠ – 1. března 2019
– jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory z Čj a M, ředitel SŠ může přidat ještě
další zkoušku např. na zdrávku z Př
– kritéria přijímacího řízení oznámí ředitel SŠ nejpozději 30. 1. 2019
– 1. kolo přijímacích zkoušek: duben 2019
– uchazeč o studium může vykonat PZ v obou termínech – Centrum, které PZ připravuje
a vyhodnocuje, uchazeči započítá lepší výsledek z obou předmětů,
Centrum výsledky pošle středním školám asi do týdne, ředitel školy je povinen zveřejnit
výsledky přijímacího řízení asi do 30.4. (na webových stránkách SŠ), nepřijatým
uchazečům pošle písemné rozhodnutí – ti mohou do 3 pracovních dnů podat odvolání
proti nepřijetí
– uchazeči o studium učebních oborů budou vědět výsledky přijímacího řízení od 22. 4.
– zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí záměr nastoupit na danou SŠ, musí zaslat
nejpozději do 10 pracovních dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení

Finanční podpora některých učebních oborů na SŠ

Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od 1. 9. 2008 u žáků prvních ročníků vybraných oborů, od 1. 9. 2009 i u žáků 2. ročníků a od 1. 9. 2010 i u žáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů (E).
Ve školním roce 2014/2015 budou do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem následujících skupin:

Strojní mechanik 23-51-H/01
Nástrojař 23-52-H/01
Klempíř 23-55-H/01
Obráběč kovů 23-56-H/01
Elektrikář 26-51-H/01
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Instalatér 36-52-H/01
Tesař 36-64-H/01
Zedník 36-67-H/01
Strojírenské práce 23-51-E/01
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01
Zednické práce 36-67-E/01
Tesařské práce 36-64-E/01
Zemědělec – farmář 41-51-H/01
Zahradník 41-52-H/01
Řezník – uzenář 29-56-H/01
Zemědělské práce 41-51-E/01
Zahradnické práce 51-52-E/01
Kominík 36-56-H/01

Finanční motivace :
1. ročník: 300,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč,
2. ročník: 400,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,
3.ročník: 500,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč.

Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia.
Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia.
V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.

Podmínky pro vyplacení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje (např na SŠ-PVC Dobruška):
1. žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci
– přílohou měsíční soupisky je transparentní přehled o absenci žáků.
2. omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 (Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti) a odst. 3 (Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád) a § 68 odst. 2 (Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy).
3. žák nebude potrestán v hodnoceném měsíci kázeňským opatřením
4. žák nebude mít sníženou známkou z chování a nebude podmínečně vyloučen.

Kontakt na PPP v Rychnově

Na telefonním čísle 494 535 476 nebo 775 235 476 se mohou rodiče žáků, kteří mají nějaké potíže (výukové nebo výchovné),  objednat k návštěvě pedagogicko psychologické poradny do Rychnova nad Kněžnou.

Rodiče žáků, kteří maji specifickou poruchu učení a navštěvují hodiny reedukace, ale kterým brzy vyprší platnost zprávy, budou poradnou vyzvání ke kontrolnímu vyšetření.

Dny otevřených dveří na SŠ

Ačkoliv do podávání přihlášek na střední školy je ještě dostatek času, měli by deváťáci rozmýšlet, kam po základce půjdou studovat.

Střední školy pořádají pro vycházející žáky od října do ledna tzv. Dny otevřených dveří. Jsou to dny, kdy střední škola zve všechny uchazeče o studium a jejich rodiče k návštěvě. Kromě prohlídky školy se žáci základních škol mohou zeptat na vše, co se týká oborů studia, přijímacího řízení, učebních plánů, ubytování na internátě apod.

Termíny těchto Dnů otevřených dveří najdete na webových stránkách středních škol. Než se Vaše dítě rozhodne pro určitou SŠ, je dobré alespoň dvě školy navštívit, abyste si udělali obrázek, v jakém prostředí bude Vaše dítě trávit spoustu času.

Informace o středních školách se nejlépe hledají na www.infoabsolvent.cz.