Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Petra Sedláčková

telefon:  605 470 339

e-mail: petra.sedlackova@zsdoudleby.cz

telefon škola: 494 383 133

telefon 2. stupeň: 734 836 804

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě.

Výchovné poradenství – metodická a informační činnost

Žáci s výukovými problémy

 • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrhy na vyšetření dětí s výukovými obtížemi do PPP
 • zajišťuje organizaci reedukační péče na škole
 • podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky

Péče o nadané a talentované děti

 • ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledává nadané děti, zajišťuje jejich diagnostiku v PPP
 • zajišťuje vypracování  individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky

Odkazy:

Pedagogicko- psychologická poradna v RK

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501

Tel: 494 535 476,  777 235 476

http://www.ppprychnov.cz/

 • na uvedených telefonních číslech  mohou rodiče žáků, kteří mají nějaké potíže (výukové nebo výchovné),  objednat žáky k návštěvě pedagogicko psychologické poradny
 • rodiče žáků, kteří maji specifickou poruchu učení a navštěvují hodiny reedukace, ale kterým brzy vyprší platnost zprávy, budou poradnou vyzvání ke kontrolnímu vyšetření

Kariérové poradenství  v oblasti volby povolání – metodická a informační činnost

 • pomoc při volbě dalšího vzdělávání – SŠ, SOU, víceletá gymnázia
 • spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou
 • informační servis – studijní obory, dny otevřených dveří, školské výstavy
 • spolupráce s PPP – testy studijních předpokladů

Odkazy:

Další instituce poskytující kariérové poradenství při volbě vhodné střední školy:

 • Úřad práce RK – informační a poradenské středisko (IPS):

Eva Buňatová

tel: 950 159 431

email: eva.bunatova@uradprace.cz

POSKYTUJE:

 • podrobné informace o SŠ a SOU
 • charakteristiky povolání včetně DVD a videofilmů
 • zájmové oblasti volby povolání
 • profesní šetření pro volbu povolání – program COMDI
 • odborný pracovník pro volbu povolání
 • Pedagogicko- psychologická poradna v RK:

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501

Tel: 494 535 476,  777 235 476

http://www.ppprychnov.cz/

NABÍZÍ:

 • testy obecných studijních předpokladů
 • osobnostní testy, poradenská činnost