Projekty – základní škola2023-10-04T08:33:44+02:00

Projekty

Naše škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

Š OP JAK Doudleby

Naše škola je zapojena do projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Čerpá dotaci ve výši 2 105 698,00 Kč. 
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006741

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 2022 – 2023

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy
Od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z programu Doučování žáků škol –
Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy. 

Cíl této aktivity:
zmírnění negativních dopadů výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19 u žáků.
Předpokládané výsledky aktivity:
1. zlepšení prospěchu žáků
2. získání základních přehledů v tématech u žáků
3. schopnost žáků navázat na další očekávané znalosti

 

 

Národní plán obnovy pro školy 2022

Naše škola je v roce 2022 podporována  z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro
rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

Účelem dotace ve výši 46 400,- Kč pro mateřskou školu je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.
Účelem dotace ve výši 219 000,- Kč pro základní školu je pořízení digitálních učebních pomůcek –pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Prevence digitální propasti pro znevýhodněné žáky 2022

Naše škola je podporována v roce 2022 z projektu Prevence digitální propasti pro znevýhodněné žáky. Účelem dotace ve výši 33 000,- Kč pro základní školu je určena na pořízení mobilních digitálních technologií, které škola bude zapůjčovat žákům, kteří nemají k dispozici tyto prostředky, aby mohli zařízení využívat pro běžnou výuku i případnou výuku distančním způsobem.

 

PODPORA DIGITALIZACE ŠKOL na rok 2020

Naše škola je podporována v roce 2020 částkou 320 916,- Kč na pořízení technického vybavení školy tak, aby byli učitelé schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: MŠ a ZŠ Doudleby 63 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015223 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 659 272 Kč Tento projekt je spolufinancován

Školní mléko

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede

„Ovoce do škol“

Projekt „Ovoce do škol“ vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Tímto nařízením se zavedla

Go to Top