Informace k zápisu
Zápis pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu 4. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 hodin v budově základní školy.
K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pro školní rok 2018/2019 počítáme s otevřením 1 třídy do max. počtu 24 žáků.
V případě přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se může počet žáků ve třídě úměrně snížit (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).
Časový rozpis pro účast na zápisu bude umístěn v mateřské škole (Komenského 365). Zde se prosím zapište, aby průběh zápisu byl plynulý a předešlo se zbytečnému čekání.

Popis formální části zápisu:
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Průběh a části zápisu:
Průběh zápisu se řídí příslušnými ustanoveními dle Vyhlášky č.48/2005 sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. S dítětem bude za přítomnosti zákonného zástupce proveden řízení rozhovor k zjištění základních vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy. Délka nepřesáhne 15 minut.

Kritéria zápisu:
O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel školy. Jde o jeho výlučnou kompetenci, ředitel je však povinen respektovat pravidla pro plnění školní docházky upravená v ust. § 36 školského zákona, jakož i kritéria pro přijetí, o nichž rozhodl ve smyslu ust. § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona.
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu – stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce). V kompetenci ředitele dle ust. § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona je rozhodnout o tom, kolik v daném roce otevře tříd, resp. že třídy bude naplňovat do určitého počtu žáků (v rozmezí daném ust. § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky).
V případě, že nebude moci přijmout všechny děti mimo vlastní spádovou oblast, přednost dostanou děti, které mají staršího sourozence v naší škole. U ostatních rozhodne losování. Losovat se budou registrační čísla, která děti obdrží při zápisu do základní školy. Zákonný zástupce žáka může být losování přítomen, o termínu losování bude vyrozuměn.

Spádová oblast:
Doudleby nad Orlicí

Odklad školní docházky
Pokud se domníváte, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím nejpozději při zápisu dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky. Na základě vynikajících zkušeností doporučujeme poradit se s učitelkami v mateřské škole, které vaše dítě dobře znají a dovedou posoudit jeho schopnosti a dovednosti v rámci vrstevnické skupiny.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) a odborného lékaře. Doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (nebo se na vyšetření alespoň objednat) před zápisem do první třídy. Čekací doba je velmi dlouhá. Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte škole po získání všech doporučení, nejpozději však do 30. dubna 2018.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co by měl žák umět, než půjde do školy
Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě před vstupem do školy, přehledně a srozumitelně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které obdržíte u zápisu.

František Klapal, ředitel školy